Please wait......

Choose language: SRPSKI ENGLISH
Address
Dobrinjska 11, 11000 Belgrade
Phone
+381(0)11 3613 409
Statute
U skladu sa članom 12. i 22. Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 99/2011 - dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon) i članom 18. Statuta Saveza ekonomista Srbije, Skupština Saveza ekonomista Srbije, održana dana 11. maja 2023. godine u Beogradu usvojila je
 
 
STATUT
SAVEZA EKONOMISTA SRBIJEI Opšte odredbe

Član 1.

Savez ekonomista Srbije (u daljem tekstu: SES) je nestranačko i neprofitabilno udruženje ekonomista Srbije osnovano 30.11.1944. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja ekonomske nauke i prakse u Srbiji.

Član 2.

Pod ekonomistima se podrazumevaju nosioci univerzitetskih akademskih i strukovnih diploma, kao i nosioci master diploma, magistarskih diploma i doktorskih diploma, svih iz oblasti ekonomije, poslovnog upravljanja i poslovne statistike i informatike.

II Ciljevi i delatnost

Član 3.
Osnovni ciljevi SES-a su:
1.    Razvoj i popularizacija ekonomske nauke i struke;
2.    Aktivnosti na unapređenju kvaliteta korporativnog i javnog upravljanja;
3.    Aktivnosti na unapređenju privrednog sistema, regulative i ekonomske politike;
4.    Aktivnosti na poboljšavanju konkurentnosti;
5.    Afirmacija etičkog ponašanja u ekonomskom odlučivanju.

Član 4.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, SES stavlja poseban akcenat na sledeće aktivnosti:     
-    Organizacija naučnih skupova, savetovanja, seminara, okruglih stolova i  tematskih skupova;
-    Izdavačka aktivnost;
-    Prenos znanja kroz obuku i trening;
-    Saradnja sa visokoškolskim institucijama, regulatornim telima i državnim organima;
-    Saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u skladu sa zakonom.

III  Osnovni podaci

Član 5.

Pun naziv udruženja je: Savez ekonomista Srbije.

Skraćeni naziv udruženja je: SES.

Sedište udruženja je u Beogradu, u ulici Bulevar Mihajla Pupina br.147

Savez, pored sedišta,  može da ima i poslovnu adresu, za prijem pošte i obavljanje svojih poslovnih aktivnosti. Poslovna adresa SES je u Beogradu, Dobrinjska 11.

Odluku o promeni naziva udruženja, donosi Skupština, promenom Statuta.

Odluku o promeni sedišta i poslovne adrese, donosi Skupština, promenom Statuta.
 
Član 6.

SES ima svoj zaštitni znak vizuelnog identiteta:

Odluku o promeni zaštitnog znaka, kao vizuelnog identiteta SES-a, donosi Skupština, promenom Statuta.

Član 7.

SES ima svoj pečat i štambilj u skladu sa pozitivnim propisima koji služe za potvrđivanje autentičnosti akata SES-a  i dokumenata u pravnom prometu.

Pečat je okruglog oblika standardnih dimenzija 31mm sa sledećim ćiriličkim tekstom SAVEZ EKONOMISTA SRBIJE - BEOGRAD sa skraćenim vizuelnim identitetom SES-a u sredini.

Štambilj je pravougaonog oblika koji sadrži vizuelni identitet iz člana 6. ovog Statuta, a ispod u posebno uokvirenom delu stoji: primljeno, broj, organizaciona jedinica.

Odluku o promeni izgleda pečata i štambilja, donosi Skupština, promenom Statuta.
 
Član 8.

SES ima svoj memorandum koji se sastoji od vizuelnog znaka i podataka neophodnih za bližu identifikaciju SES-a.

IV  Članstvo

Član 9.

SES čine:
-    Savez ekonomista Vojvodine
-    Savez ekonomista Kosova i Metohije
-    društva ekonomista  
-    kolektivni članovi  - pravna lica

SES-u se mogu pridružiti i druge organizacije iz ekonomske i dodirnih struka. Pridružene organizacije se moraju pridržavati ciljeva i Statuta SES-a.

Član 10.

Članovi  SES-a imaju određena prava i obaveze.

Prava članova su da:
-    ravnopravno sa drugim članovima učestvuju u ostvarivanju ciljeva SES-a;
-    učestvuju u odlučivanju na Skupštini SES-a;
-    biraju i budu birani u organe SES-a;
-    budu blagovremeno i potpuno informisani o radu i aktivnostima SES-a;
-    kao i sva druga prava predviđena Zakonom o udruženjima.

Obaveze članova su da :
-    Aktivno doprinose ostvarivanju ciljeva SES-a;
-    Učestvuju u skladu sa interesovanjem u aktivnostima SES-a;
-    Obavljaju poslove i zadatke koje im povere organi SES-a;
-    Kao i sve druge obaveze predviđene Zakonom o udruženjima.
Član 11.

Članstvo u SES-u stiče se potpisivanjem pristupnice.

Članstvo u SES-u prestaje prestankom postojanja pravnog lica ili istupanjem i isključenjem.

Istupanje iz članstva SES-a mora biti u pismenom obliku.

Odluku o isključenju iz članstva donosi Skupština. Isključenje člana može uslediti ako isti krši odredbe Statuta ili svojim delovanjem nanosi štetu SES-u.

Član 12.

Članovi SES-a mogu koristiti pogodnosti i povlastice u vezi aktivnosti SES-a.

Vrste, visina, način i rok korišćenja pogodnosti i povlastica utvrđuje se odlukom  Predsedništva SES-a.

Član 13.

Članovi organa SES-a imaju pravo na nagradu za učinjeni doprinos u ostvarivanju ciljeva organizacije na bazi svojih aktivnosti i angažovanja.

Odlukom Predsednika SES-a utvrđuju se vrsta i visina nagrade.
 
V  Organi

Član 14.

Organi SES-a  su:
-    Skupština
-    Predsedništvo
-    Počasno predsedništvo
-    Predsednik SES-a
-    Potpredsednik SES-a
-    Nadzorni odbor
Član 15.

Mandat u organima SES-a je vremenski ograničen na četiri godine, uz mogućnost reizbora.

Skupština

Član 16.

Skupštinu čine svi članovi SES-a.

Članovi  SES-a su:
-    Savez ekonomista Vojvodine,
-    Savez ekonomista Kosova i Metohije,
-    društva ekonomista i
-    kolektivni članovi.

Članovi SES-a daju predstavnike u Skupštini u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine.
 
Svoje predstavnike za Skupštinu, članovi SES-a imenuju na način utvrđen svojim statutima.
 
Član 17.
 
Skupštinu saziva i otvara Predsednik SES-a, a njenim radom rukovodi Predsednik Skupštine.

Predsednika Skupštine bira Skupština na  mandatni period od četiri godine, bez ograničenja reizbora.
 
Skupština može biti Redovna i Vanredna. Redovnu Skupštinu saziva Predsednik SES-a svake godine. Vanrednu Skupštinu saziva i organizuje Predsednik SES-a, prema potrebi, ili na zahtev najmanje jedne trećine članova Skupštine. Zahtev članova za sazivanje Vanredne Skupštine, mora da se dostavi Predsedniku SES-a u pisanom obliku, sa obrazloženim predlogom dnevnog reda.

Skupština punopravno odlučuje ukoliko joj prisustvuje najmanje jedna polovina plus jedan predstavnik članova SES-a.

Član SES-a čiji je predstavnik sprečen da prisustvuje Skupštini, pre njenog održavanja, može da ovlasti drugog člana SES-a, člana organa SES-a ili lice zaposleno u stručnoj službi SES-a, da ga zastupa na toj Skupštini.

Glasanje na Skupštini  je javno.

Skupština odluke donosi većinom glasova prisutnih predstavnika članova SES.

Za prestanak rada i statusne promene SES-a, kao i za izmenu i dopunu Statuta, kojom se bitno umanjuju prava članova SES-a, potrebna  je saglasnost  dve trećine predstavnika članova SES-a.
 
Član 18.

Skupština  je nadležna da:
-    usvaja, menja i vrši dopune Statuta;
-    donosi Poslovnik o radu Skupštine;
-    bira i razrešava Predsednika SES-a;
-    bira i razrešava Predsednika Skupštine;
-    bira i razrešava članove Predsedništva;
-    bira i razrešava Nadzorni odbor;
-    usvaja programsku orjentaciju SES-a;
-    usvaja izveštaje o radu SES-a;
-    usvaja finansijski plan i završni račun SES-a;
-    rešava žalbe i prigovore koji su upućeni Skupštini;
-    donosi odluku o statusnim promenama SES-a;
-    donosi odluku o učlanjenju SES-a u druge domaće i međunarodne asocijacije;
-    donosi odluku o prestanku postojanja i rada SES-a;
-    rešava i druga značajna pitanja za rad SES-a.

 
Predsedništvo

Član 19.

Skupština bira Predsedništvo, na predlog Predsednika SES-a, koji je istovremeno Predsednik Predsedništva po funkciji.

Broj članova Predsedništva je 45, uključujući i Predsednika Predsedništva.

Članovima Predsedništva mandat traje četiri godine, bez ograničenja reizbora. Ako u toku mandata, bez obzira na razlog, članu Predsedništva prestane članstvo, Predsedništvo svojom odlukom može kooptiranjem da dopuni članstvo, najviše do 1/3  članova Predsedništva.

Predsedništvo punopravno odlučuje ukoliko sednici prisustvuje najmanje jedna polovina plus jedan  član Predsedništva.

Predsedništvo sve odluke donosi većinom glasova prisutnih  članova Predsedništva. U slučaju podele glasova odlučujući glas je Predsednika Predsedništva.

Sednice Predsedništva, izuzetno, mogu da se održe i telefonski ili elektronski, sa pisanom beleškom koja sadrži sve potrebne podatke o ovakvom načinu održavanja sednice Predsedništva. Odredbe ovog Statuta o kvorumu za održavanje i odlučivanje telefonskih sednica Predsedništva, iste su kao i u slučaju javne sednice i ličnog prisustva članova Predsedništva.

Predsedništvo odluke iz svoje nadležnosti može da donese i bez održavanja sednice, ako je potpišu svi članovi Predsedništva.

Predsedništvo SES-a:
-    donosi Poslovnik o radu Predsedništva;
-    usvaja izveštaje o poslovanju i budžet SES-a;
-    predlaže Skupštini programsku orjentaciju i izmenu i dopunu Statuta;
-    daje mišljenja i predloge o upravljanju imovinom SES-a, kao  i o drugim pitanjima iz nadležnosti Predsednika SES-a;
-    koordinira rad organa SES-a i članova SES-a;
-    bira i razrešava Potpredsednika SES-a, na predlog Predsednika SES;
-    bira članove  Počasnog predsedništva;
-    proglašava počasne članove SES-a;
-    sprovodi politiku SES-a u skladu sa Statutom, programskom orjentacijom i zaključcima Skupštine;  
-    donosi odluku o nagrađivanju za najveća ostvarenja u oblasti ekonomije, kao i odluku o  davanju drugih priznanja;
-    donosi Pravilnik o sistematizaciji, organizaciji i radu Stručne službe i kontroliše njen rad;
-    donosi opšta akta kojima se regulišu pitanja u vezi rada SES-a, prema potrebi;
-    donosi odluke o formiranju funkcionalnih celina, kojima se regulišu sva pitanja u vezi rada ovih celina;  
-    imenuje članove redakcije i glavnih i odgovornih urednika časopisa i ostalih samostalnih izdanja.
 
Počasno predsedništvo

Član 20.

Počasno predsedništvo je počasni organ SES-a. Broj članova Počasnog predsedništva je neograničen. Članove Počasnog predsedništva bira Predsedništvo SES-a.

Mandat članovima Počasnog predsedništva SES-a traje doživotno.

Članovi Počasnog predsedništva SES-a imaju pravo učešća u radu Predsedništva SES-a, bez prava odlučivanja.

Počasno predsedništvo SES-a  ima savetodavnu ulogu u domenu nadležnosti Predsedništva SES-a, koja su definisana članom 19. Statuta.
 
Predsednik

Član 21.

Predsednik SES-a je ugledni ekonomista. Kandidat za Predsednika mora da ispuni uslov da je najmanje četiri godine bio član ili počasni član Predsedništva SES-a.

Predsednika SES-a bira Skupština. Mandat Predsednika SES-a traje četiri godine. Ne postoji ograničenje reizbora.

Predsednik SES-a je ujedno i zakonski zastupnik SES-a .

Predsednik SES-a može da zasnuje radni odnos kod SES-a na neodređeno ili određeno vreme. Radni odnos Predsednika SES-a se može zasnovati na puno ili nepuno radno vreme, s tim da se zasniva na najmanje 1/3 punog radnog vremena.

Član 22.

Predsednik SES-a je nadležan da:
-    zastupa i predstavlja SES;
-    saziva Skupštinu SES-a;
-    predsedava skupovima koje organizuje SES;
-    Skupštini predlaže članove Predsedništva;
-    Predsedništvu predlaže Potpredsednika SES-a;
-    podnosi Predsedništvu i Skupštini godišnji izveštaj i predlaže plan rada SES-a;
-    donosi odluke u vezi upravljanja, sticanja i raspolaganja imovinom i sredstvima SES-a;
-    planira, organizuje i kontroliše rad stručne službe u skladu sa godišnjim planom rada;
-    obaveštava nadležne organe o svim promenama koje se upisuju u registar u zakonom predviđenom roku;
-    obavlja i druge poslove u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, ovim Statutom i drugim aktima SES-a, a koji ne spadaju u delokrug nekog drugog organa.

Predsednik SES-a je po funkciji Predsednik Predsedništva.
 
Potpredsednik

Član 23.

Potpredsednik SES-a zamenjuje Predsednika SES-a u njegovom odsustvu i obavlja poslove koje mu Predsednik SES-a poveri iz svog delokruga.
 
Potpredsednika SES-a bira Predsedništvo na predlog Predsednika SES-a, na period od četiri godine. Ne postoji ograničenje reizbora.
 
Nadzorni odbor

Član 24.

Nadzorni odbor se stara o zakonitosti poslovanja i rada SES-a.

Skupština bira Nadzorni odbor u sastavu od tri člana, od kojih, dva člana su iz reda uglednih predstavnika društvene zajednice, a jedan član je iz redova članova Predsedništva. Na čelu Nadzornog odbora nalazi se Predsednik, koga bira Skupština.

Članovima Nadzornog odbora mandat traje četiri godine, bez ograničenja reizbora. Ako u toku mandata, bez obzira na razlog, članu nadzornog odbora prestane članstvo, Nadzorni odbor, svojom odlukom može kooptiranjem da dopuni članstvo, najviše do 1/3  članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor punopravno odlučuje ukoliko sednici prisustvuje većina članova.

Nadzorni odbor sve odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora. U slučaju podele glasova odlučujući glas je Predsednika Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog odbora, izuzetno, mogu da se održe i telefonski ili elektronski, sa pisanom beleškom koja sadrži sve potrebne podatke o ovakvom načinu održavanja sednice. Odredbe ovog Statuta o kvorumu za održavanje i odlučivanje telefonskih sednica Nadzornog odbora, iste su kao i u slučaju javne sednice i ličnog prisustva članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odluke iz svoje nadležnosti može da donese i bez održavanja sednice, ako je potpišu svi članovi Nadzornog odbora.
 
Član 25.

Nadzorni odbor je nadležan da:
-    prati i kontroliše sprovođenja Zakona,  Statuta i drugih akata SES-a;
-    kontroliše materijalno i finansijsko poslovanje SES-a i njegovih organa;
-    podnosi izveštaj Skupštini o svom radu;
 
Nadzorni odbor o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, pismeno obaveštava Predsednika SES-a i Predsedništvo.
 
VI Stručna služba

Član 26.

Stručna služba obavlja stručno-administrativne i finansijske poslove u okviru SES-a.

Status Stručne službe i zaposlenih, reguliše se Pravilnikom o sistematizaciji, organizaciji i radu  i ugovorom o radu zaposlenih.

Na čelu Stručne službe  nalazi  se Rukovodilac stručne službe.

Rukovodilac stručne službe je nadležan da:
-    rukovodi stručnom službom SES-a;
-    pomaže svim organima SES-a u obavljanju poslova i zadataka;
-    brine o sprovođenju odluka;
-    organizuje i koordinira poslove u vezi sa aktivnostima funkcionalnih celina SES-a;
-    formira i održava bazu podataka članova.
 

VII Funkcionalne celine

Član 27.
 
Svoje delatnosti SES obavlja preko sledećih funkcionalnih celina:

-    časopis »Ekonomika preduzeća«
-    Koizdavaštvo časopisa »Panoeconomicus« u saradnju sa Savezom ekonomista Vojvodine
-    Centar za korporativno upravljanje
-    Centar za naučne skupove, konferencije i druge vrste interakcija
-    Komisija za međunarodnu saradnju
-    Komisija za verifikaciju dostignuća ekonomske nauke i struke

Način i organizaciju rada funkcionalnih celina, odlukom, uređuje Predsedništvo SES-a.
 
VIII   Javnost rada

Član 28.

Rad SES-a je javan. Javnost rada je obezbeđena obaveštavanjem članstva i šire javnosti o radu i aktivnostima SES-a putem:
-    časopisa;
-    saopštenja;
-    javnih tribina, naučnih i stručnih skupova;
-    naučnih i stručnih radova;
-    internet prezentacija.
 
IX  Finansiranje poslovanja

Član 29.

Rad SES-a finansira se od:
-    članarina kolektivnih članova,
-    kotizacija,
-    sponzorstva i donacija,
-    ostalih prihoda

X Odgovornost

Član 30.

Za svoje obaveze SES odgovara celokupnom svojom imovinom.

Članovi SES-a i organa SES-a mogu lično da odgovaraju za obaveze SES-a, samo ako postupaju sa imovinom SES-a kao da je u pitanju njihova lična imovina ili zloupotrebe SES za nezakonite radnje ili u prevarne svrhe.

Član 31.

Članovi organa SES-a i Predsednik SES-a kao zakonski zastupnik, odgovaraju solidarno za štetu koju svojim odlukama prouzrokuju SES-u, ako je ta odluka doneta grubom nepažnjom ili sa namerom da se šteta prouzrokuje, osim ako su u postupku donošenja odluke izdvojili svoje mišljenje u zapisniku.

Postupak za naknadu štete pokreće se na osnovu odluke Predsednika SES-a, odnosno Skupštine, ako se radi o odgovornosti Predsednika SES-a.

Odlukom se može odrediti posebni zastupnik SES-a za pokretanje i vođenje postupaka za naknadu štete.
 
XI Uslovi prestanka rada

Član 32.

SES prestaje sa radom na osnovu rešenja nadležnih državnih organa i/ili ako se broj članova SES-a smanji ispod Zakonom predviđenog broja određenog za osnivanje i/ili na osnovu odluke Skupštine.

U slučaju prestanka rada SES-a odluku o prenosu imovine na domaće neprofitabilno udruženje osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva donosi Skupština na istoj sednici na kojoj je doneta odluka o prestanku rada SES-a, odnosno na kojoj je konstatovana odluka nadležnog organa o zabrani rada-prestanku rada SES-a.
 
XII Prelazne i završne odredbe

Član 33.

Inicijativu za izmene i dopune Statuta može da podnese najmanje 1/3 članova SES-a i/ili Predsedništvo.
 
Inicijativa se podnosi Predsedništvu koji odlučuje da li je zahtev osnovan i ako nađe da jeste izrađuje nacrt izmena i dopuna i dostavlja Skupštini na dalji postupak.

Član 34.

Statut, kao i Izmene i dopune Statuta, stupaju na snagu danom usvajanja od strane Skupštine.

U slučaju Izmene i dopune Statuta, Predsednik Skupštine, u roku od tri dana, od dana stupanja na snagu  usvojenih Izmena i dopuna Statuta, obavezan je da sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta.
 

Savez ekonomista Srbije

Prof. dr Kosta Josifidis
Predsednik  Skupštine