Please wait......

Choose language: SRPSKI ENGLISH
Address
Dobrinjska 11, 11000 Belgrade
Phone
+381(0)11 3613 409
Statute
U skladu sa članom 12. i 22. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik“ br. 51/2009 i 99/2011)  i članom 18. Statuta Saveza ekonomista Srbije, Skupština Saveza ekonomista Srbije, održana dana 16.04.2019. godine u Beogradu usvojila je
 
 
STATUT
SAVEZA EKONOMISTA SRBIJE
 
 
I Opšte odredbe
 
Član 1.
 
Savez ekonomista Srbije (u daljem tekstu: SES) je nestranačko i neprofitabilno udruženje ekonomista Srbije osnovano 30.11.1944. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja ekonomske nauke i prakse u Srbiji.
 
Član 2.
 
Pod ekonomistima se podrazumevaju nosioci univerzitetskih akademskih i strukovnih diploma, kao i nosioci master diploma, magistarskih diploma i doktorskih diploma, svih iz oblasti ekonomije, poslovnog upravljanja i poslovne statistike i informatike.
 
II Ciljevi i delatnost
 
Član 3.
 
Osnovni ciljevi SES-a su:
 1. Razvoj i popularizacija ekonomske nauke i struke;
 2. Aktivnosti na unapređenju kvaliteta korporativnog i javnog upravljanja;
 3. Aktivnosti na unapređenju privrednog sistema, regulative i ekonomske politike;
 4. Aktivnosti na poboljšavanju konkurentnosti;
 5. Afirmacija etičkog ponašanja u ekonomskom odlučivanju.
 
Član 4.
 
Radi ostvarivanja svojih ciljeva, SES stavlja poseban akcenat na sledeće aktivnosti:        
 • Organizacija naučnih skupova, savetovanja, seminara, okruglih stolova itematskih skupova;
 • Izdavačka aktivnost;
 • Prenos znanja kroz obuku i trening;
 • Saradnja sa visokoškolskim institucijama, regulatornim telima i državnim organima;
 • Saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
 
Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u skladu sa zakonom.
 
III  Osnovni podaci
 
Član 5.
 
Pun naziv udruženja je: Savez ekonomista Srbije.
 
Skraćeni naziv udruženja je: SES.
 
Sedište udruženja je u Beogradu, u ulici Bulevar Mihajla Pupina br.147
 
Savez, pored sedišta,  može da ima i poslovnu adresu, za prijem pošte i obavljanje svojih poslovnih aktivnosti. Poslovna adresa SES je u Beogradu, Dobrinjska 11.
 
Odluku o promeni naziva udruženja, donosi Skupština, promenom Statuta.
 
Odluku o promeni sedišta i poslovne adrese, donosi Skupština, promenom Statuta.
 
 
Član 6.
 
SES ima svoj zaštitni znak vizuelnog indentiteta:
 

 
Odluku o promeni zaštitnog znaka, kao vizuelnog identiteta SES-a, donosi Skupština, promenom Statuta.
 
 
Član 7.
 
SES ima svoj pečat i štambilj u skladu sa pozitivnim propisima koji služe za potvrđivanje autentičnosti akata SES-a  i dokumenata u pravnom prometu.
 
Pečat je okruglog oblika standardnih dimenzija 31 mm sa sledećim ćirilićnim tekstom SAVEZ EKONOMISTA SRBIJE - BEOGRAD sa skraćenim vizuelnim identitetom SES-a u sredini.
 
Štambilj je pravougaonog oblika koji sadrži vizuelni identitet iz člana 6. ovog Statuta, a ispod u posebno uokvirenom delu stoji: primljeno, broj, organizaciona jedinica.
 
Odluku o promeni izgleda pečata i štambilja, donosi Skupština, promenom Statuta.
 
 
Član 8.
 
SES ima svoj memorandum koji se sastoji od vizuelnog znaka i podataka neophodnih za bližu identifikaciju SES-a.
 
IV  Članstvo
 
Član 9.
 
SES čine:
 • Savez ekonomista Vojvodine
 • Savez ekonomista Kosova i Metohije
 • društva ekonomista
 • kolektivni članovi - pravna lica
 
SES-u se mogu pridružiti i druge organizacije iz ekonomske i dodirnih struka. Pridružene organizacije se moraju pridržavati ciljeva i Statuta SES-a.
 
Član 10.
 
Članovi  SES-a imaju određena prava i obaveze.
 
Prava članova su da:
 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuju u ostvarivanju ciljeva SES-a;
 • učestvuju u odlučivanju na Skupštini SES-a;
 • biraju i budu birani u organe SES-a;
 • budu blagovremeno i potpuno informisani o radu i aktivnostima SES-a;
 • kao i sva druga prava predviđena Zakonom o udruženjima.
 
Obaveze članova su da :
 • Aktivno doprinose ostvarivanju ciljeva SES-a;
 • Učestvuju u skladu sa interesovanjem u aktivnostima SES-a;
 • Obavljaju poslove i zadatke koje im povere organi SES-a;
 • Kao i sve druge obaveze predviđene Zakonom o udruženjima.
 
Član 11.
 
Članstvo u SES-u stiče se potpisivanjem pristupnice.
 
Članstvo u SES-u prestaje prestankom postojanja pravnog lica ili istupanjem i isključenjem.
 
Istupanje iz članstva SES-a mora biti u pismenom obliku.
 
Odluku o isključenju iz članstva donosi Skupština. Isključenje člana može uslediti ako isti krši odredbe Statuta ili svojim delovanjem nanosi štetu SES-u.
 
Član 12.
 
Članovi SES-a mogu koristiti pogodnosti i povlastice u vezi aktivnosti SES-a.
 
Vrste, visina, način i rok korišćenja pogodnosti i povlastica utvrđuje se odlukom  Izvršnog odbora.
 
Član 13.
 
Članovi organa SES-a imaju pravo na nagradu za učinjeni doprinos u ostvarivanju ciljeva organizacije na bazi svojih aktivnosti i angažovanja.
 
Odlukom Predsednika SES-a utvrđuju se vrsta i visina nagrade.
V  Organi
 
Član 14.
 
Organi SES-a  su:
 • Skupština
 • Predsedništvo
 • Počasno predsedništvo
 • Predsednik SES-a
 • Potpredsednik SES-a
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 
 
Član 15.
 
Mandat u organima SES-a je vremenski ograničen na četiri godine, uz mogućnost reizbora.
 
Skupština
 
Član 16.
Skupštinu čine svi članovi SES-a.
 
Članovi  SES-a su:
 • Savez ekonomista Vojvodine,
 • Savez ekonomista Kosova i Metohije,
 • društva ekonomista i
 • kolektivni članovi.
 
Članovi SES-a daju predstavnike u Skupštini u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine.
 
Svoje predstavnike za Skupštinu, članovi SES-a imenuju na način utvrđen svojim statutima.
 
Član 17.
 
Skupštinu saziva i otvara Predsednik SES-a, a njenim radom rukovodi Predsednik Skupštine.
 
Predsednika Skupštine bira Skupština na mandatni period od četiri godine, bez ograničenja reizbora.
 
Skupština može biti Redovna i Vanredna. Redovnu Skupštinu saziva Predsednik SES-a svake godine. Vanrednu Skupštinu saziva i organizuje Predsednik SES-a, prema potrebi, ili na zahtev najmanje jedne trećine članova Skupštine. Zahtev članova za sazivanje Vanredne Skupštine, mora da se dostavi Predsedniku SES-a u pisanom obliku, sa obrazloženim predlogom dnevnog reda.
 
Skupština punopravno odlučuje ukoliko joj prisustvuje najmanje jedna polovina plus jedan predstavnik članova SES-a.
 
Član SES-a čiji je predstavnik sprečen da prisustvuje Skupštini, pre njenog održavanja, može da ovlasti drugog člana SES-a, člana organa SES-a ili lice zaposleno u stručnoj službi SES-a, da ga zastupa na toj Skupštini.
 
Glasanje na Skupštini  je javno.
 
Skupština odluke donosi većinom glasova prisutnih predstavnika članova SES.
 
Za prestanak rada i statusne promene SES-a, kao i za izmenu i dopunu Statuta, kojom se bitno umanjuju prava članova SES-a, potrebna  je saglasnost  dve trećine predstavnika članova SES-a.
 
Član 18.
 
Skupština  je nadležna da:
 • usvaja, menja i vrši dopune Statuta;
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine;
 • bira i razrešava Predsednika SES-a;
 • bira i razrešava Predsednika Skupštine;
 • bira i razrešava članove Predsedništva;
 • bira i razrešava Nadzorni odbor;
 • usvaja programsku orjentaciju SES-a;
 • usvaja izveštaje o radu SES-a;
 • usvaja finansijski plan i završni račun SES-a;
 • rešava žalbe i prigovore koji su upućeni Skupštini;
 • donosi odluku o statusnim promenama SES-a;
 • donosi odluku o učlanjenju SES-a u druge domaće i međunarodne asocijacije;
 • donosi odluku o prestanku postojanja i rada SES-a;
 • rešava i druga značajna pitanja za rad SES-a.
 
 
Predsedništvo
 
Član 19.
 
Skupština bira Predsedništvo, na predlog Predsednika SES-a, koji je istovremeno Predsednik Predsedništva po funkciji.
 
Broj članova Predsedništva je 43, uključujući i Predsednika Predsedništva.
 
Članovima Predsedništva mandat traje četiri godine, bez ograničenja reizbora. Ako u toku mandata, bez obzira na razlog, članu Predsedništva prestane članstvo, Predsedništvo svojom odlukom može kooptiranjem da dopuni članstvo, najviše do 1/3  članova Predsedništva.
 
Predsedništvo punopravno odlučuje ukoliko sednici prisustvuje najmanje jedna polovina plus jedan  član Predsedništva.
 
Predsedništvo sve odluke donosi većinom glasova prisutnih  članova Predsedništva. U slučaju podele glasova odlučujući glas je Predsednika Predsedništva.
 
Sednice Predsedništva, izuzetno, mogu da se održe i telefonski ili elektronski, sa pisanom beleškom koja sadrži sve potrebne podatke o ovakvom načinu održavanja sednice Predsedništva. Odredbe ovog Statuta o kvorumu za održavanje i odlučivanje telefonskih sednica Predsedništva, iste su kao i u slučaju javne sednice i ličnog prisustva članova Predsedništva.
 
Predsedništvo odluke iz svoje nadležnosti može da donese i bez održavanja sednice, ako je potpišu svi članovi Predsedništva.
 
Predsedništvo ima nadležnost:
 • izbora i razrešenja Potpredsednika SES-a, na predlog Predsednika SES;
 • izbora i razrešenje članova Izvršnog odbora, na predlog Predsednika SES-a;
 • donošenje Poslovnika o radu Predsedništva;
 • usvajanja izveštaja o poslovanju i budžeta SES-a;
 • predlaganja Skupštini programske orjentacije i izmene i dopune Statuta;
 • davanja mišljenja i predloga o upravljanju imovinom SES-a i drugim pitanjima iz nadležnosti Predsednika SES-a;
 • koordinaciju rada organa SES-a i članova SES-a;
 • izbora Počasnog predsedništva;
 • proglašavanje počasnih članova SES-a, nagrađivanje za najveća ostvarenja u oblasti ekonomije i davanje drugih priznanja.
 
 
Počasno predsedništvo
 
Član 20.
 
Počasno predsedništvo je počasni organ SES-a. Broj članova Počasnog predsedništva je neograničen. Članove Počasnog predsedništva bira Predsedništvo SES-a.
 
Mandat članovima Počasnog predsedništva SES-a traje doživotno.
 
Članovi Počasnog predsedništva SES-a imaju pravo učešća u radu Predsedništva SES-a, bez prava odlučivanja.
 
Počasno predsedništvo SES-a  ima savetodavnu ulogu u domenu nadležnosti Predsedništva SES-a, koja su definisana članom 19. Statuta.
 
 
Predsednik
 
Član 21.
 
Predsednik SES-a je ugledni ekonomista. Kandidat za Predsednika mora najmanje četiri godine da je bio član ili počasni član Predsedništva SES-a.
 
Predsednika SES-a bira Skupština. Mandat Predsednika SES-a traje četiri godine. Ne postoji ograničenje reizbora.
 
Predsednik SES-a je ujedno i zakonski zastupnik SES-a .
Član 22.
 
Predsednik SES-a je nadležan da:
 • zastupa i predstavlja SES;
 • saziva Skupštinu SES-a;
 • predsedava skupovima koje organizuje SES;
 • Skupštini predlaže članove Predsedništva;
 • Predsedništvu predlaže Potpredsednika SES-a;
 • Predsedništvu predlaže članove Izvršnog odbora SES-a;
 • podnosi Predsedništvu i Skupštini godišnji izveštaj i predlaže plan rada SES-a;
 • donosi odluke u vezi upravljanja, sticanja i raspolaganja imovinom i sredstvima SES-a;
 • planira, organizuje i kontroliše rad stručne službe u skladu sa godišnjim planom rada;
 • obaveštava nadležne organe o svim promenama koje se upisuju u registar u zakonom predviđenom roku;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, ovim Statutom i drugim aktima SES-a, a koji ne spadaju u delokrug nekog drugog organa.
 
Predsednik SES-a je po funkciji Predsednik Predsedništva i Predsednik Izvršnog odbora.
 
 
Potpredsednik
 
Član 23.
 
Potpredsednik SES-a zamenjuje Predsednika SES-a u njegovom odsustvu i obavlja poslove koje mu Predsednik SES-a poveri iz svog delokruga.
 
Potpredsednika SES-a bira Predsedništvo na predlog Predsednika SES-a, na period od četiri godine. Ne postoji ograničenje reizbora.
 
 
Izvršni odbor
 
Član 24.
 
Izvršni odbor je izvršni organ SES-a. Broj članova Izvršnog odbora je 16. Članove Izvršnog odbora bira Predsedništvo, iz svog sastava, a na predlog Predsednika SES-a, koji je istovremeno i Predsednik Izvršnog odbora po funkciji. Član Izvršnog odbora, po funkciji je i Potpredsednik SES-a.
 
 
Članovima Izvršnog odbora mandat traje četiri godine, bez ograničenja reizbora. Ako u toku mandata, bez obzira na razlog, članu Izvršnog odbora prestane članstvo, Izvršni odbor svojom odlukom može kooptiranjem da dopuni članstvo, najviše do 1/3  članova Izvršnog odbora.
 
Izvršni odbor punopravno odlučuje ukoliko sednici prisustvuje najmanje jedna polovina plus jedan  član Izvršnog odbora.
 
Izvršni odbor sve odluke donosi većinom glasova prisutnih  članova Izvršnog odbora. U slučaju podele glasova odlučujući glas je Predsednika Izvršnog odbora.
 
Sednice Izvršnog odbora, izuzetno, mogu da se održe i telefonski ili elektronski, sa pisanom beleškom koja sadrži sve potrebne podatke o ovakvom načinu održavanja sednice. Odredbe ovog Statuta o kvorumu za održavanje i odlučivanje telefonskih sednica Izvršnog odbora, iste su kao i u slučaju javne sednice i ličnog prisustva članova Izvršnog odbora.
 
Izvršni odbor odluke iz svoje nadležnosti može da donese i bez održavanja sednice, ako je potpišu svi članovi Izvršnog odbora.
 
 
Član 25.
 
Izvršni odbor je nadležan da:
 • sprovodi politiku SES-a u skladu sa Statutom, programskom orjentacijom i zaključcima Predsedništva;
 • donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora;
 • donosi opšta akta kojima se regulišu pitanja u vezi rada SES-a, prema potrebi;
 • donosi Pravilnik o sistematizaciji, organizaciji i radu Stručne službe i kontroliše njen rad;
 • donosi odluke o formiranju funkcionalnih celina, kojima se regulišu sva pitanja u vezi rada ovih celina;
 • imenuje članove redakcije i glavnih i odgovornih urednika časopisa i ostalih samostalnih izdanja;
 • odlučuje i o drugim pitanjima koje na njega prenese Predsedništvo i Predsednik SES-a.
 
 
Nadzorni odbor
 
Član 26.
 
Nadzorni odbor se stara o zakonitosti poslovanja i rada SES-a.
 
Skupština bira Nadzorni odbor u sastavu od tri člana, od kojih, dva člana su iz reda uglednih predstavnika društvene zajednice, a jedan član je iz redova članova Predsedništva. Na čelu Nadzornog odbora nalazi se Predsednik, koga bira Skupština.
 
Članovima Nadzornog odbora mandat traje četiri godine, bez ograničenja reizbora. Ako u toku mandata, bez obzira na razlog, članu nadzornog odbora prestane članstvo, Nadzorni odbor, svojom odlukom može kooptiranjem da dopuni članstvo, najviše do 1/3  članova Nadzornog odbora.
 
Nadzorni odbor punopravno odlučuje ukoliko sednici prisustvuje većina članova.
 
Nadzorni odbor sve odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora. U slučaju podele glasova odlučujući glas je Predsednika Nadzornog odbora.
 
Sednice Nadzornog odbora, izuzetno, mogu da se održe i telefonski ili elektronski, sa pisanom beleškom koja sadrži sve potrebne podatke o ovakvom načinu održavanja sednice. Odredbe ovog Statuta o kvorumu za održavanje i odlučivanje telefonskih sednica Nadzornog odbora, iste su kao i u slučaju javne sednice i ličnog prisustva članova Nadzornog odbora.
 
Nadzorni odbor odluke iz svoje nadležnosti može da donese i bez održavanja sednice, ako je potpišu svi članovi Nadzornog odbora.
 
 
Član 27.
 
Nadzorni odbor je nadležan da:
 • prati i kontroliše sprovođenja Zakona,Statuta i drugih akata SES-a;
 • kontroliše materijalno i finansijsko poslovanje SES-a i njegovih organa;
 • podnosi izveštaj Skupštini o svom radu;
 
Nadzorni odbor o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, pismeno obaveštava Predsednika SES-a i Predsedništvo.
 
 
VI Stručna služba
 
Član 28.
 
Stručna služba obavlja stručno-administrativne i finansijske poslove u okviru SES-a.
 
Status Stručne službe i zaposlenih, reguliše se Pravilnikom o sistematizaciji, organizaciji i radu  i ugovorom o radu zaposlenih.
 
Na čelu Stručne službe  nalazi  se Rukovodilac stručne službe.
 
Rukovodilac stručne službe je nadležan da:
 • rukovodi stručnom službom SES-a;
 • pomaže svim organima SES-a u obavljanju poslova i zadataka;
 • brine o sprovođenju odluka;
 • organizuje i koordinira poslove u vezi sa aktivnostima funkcionalnih celina SES-a;
 • formira i održava bazu podataka članova.
 
 
VII Funkcionalne celine
 
Član 29.
 
Svoje delatnosti SES obavlja preko sledećih funkcionalnih celina:
 
 • Časopis »Ekonomika preduzeća«
 • Centar za korporativno upravljanje
 • Centar za naučne skupove, konferencije i druge vrste interakcija
 • Komisija za međunarodnu saradnju
 • Komisija za verifikaciju dostignuća ekonomske nauke i struke
Način i organizaciju rada funkcionalnih celina, odlukom, uređuje Izvršni odbor.
 
VIII   Javnost rada
 
Član 30.
 
Rad SES-a je javan. Javnost rada je obezbeđena obaveštavanjem članstva i šire javnosti o radu i aktivnostima SES-a putem:
 •  
 • saopštenja;
 • javnih tribina, naučnih i stručnih skupova;
 • naučnih i stručnih radova;
 • internet prezentacija.
 
IX  Finansiranje poslovanja
 
Član 31.
 
Rad SES-a finansira se od:
 • članarina kolektivnih članova,
 •  
 • sponzorstva i donacija,
 • ostalih prihoda
 
X Odgovornost
 
Član 32.
 
Za svoje obaveze SES odgovara celokupnom svojom imovinom.
 
 
Članovi SES-a i organa SES-a mogu lično da odgovaraju za obaveze SES-a, samo ako postupaju sa imovinom SES-a kao da je u pitanju njihova lična imovina ili zloupotrebe SES za nezakonite radnje ili u prevarne svrhe.
 
 
Član 33.
 
Članovi organa SES-a i Predsednik SES-a kao zakonski zastupnik, odgovaraju solidarno za štetu koju svojim odlukama prouzrokuju SES-u, ako je ta odluka doneta grubom nepažnjom ili sa namerom da se šteta prouzrokuje, osim ako su u postupku donošenja odluke izdvojili svoje mišljenje u zapisniku.
 
Postupak za naknadu štete pokreće se na osnovu odluke Predsednika SES-a, odnosno Skupštine, ako se radi o odgovornosti Predsednika SES-a.
 
Odlukom se može odrediti posebni zastupnik SES-a za pokretanje i vođenje postupaka za naknadu štete.
 
 
XI Uslovi prestanka rada
 
Član 34.
 
SES prestaje sa radom na osnovu rešenja nadležnih državnih organa i/ili ako se broj članova SES-a smanji ispod Zakonom predviđenog broja određenog za osnivanje i/ili na osnovu odluke Skupštine.
 
U slučaju prestanka rada SES-a odluku o prenosu imovine na domaće neprofitabilno udruženje osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva donosi Skupština na istoj sednici na kojoj je doneta odluka o prestanku rada SES-a, odnosno na kojoj je konstatovana odluka nadležnog organa o zabrani rada-prestanku rada SES a.
 
 
XII Prelazne i završne odredbe
 
Član 35.
 
Inicijativu za izmene i dopune Statuta može da podnese najmanje 1/3 članova SES-a i/ili Predsedništvo.
 
Inicijativa se podnosi Predsedništvu koji odlučuje da li je zahtev osnovan i ako nađe da jeste izrađuje nacrt izmena i dopuna i dostavlja Skupštini na dalji postupak.
 
 
Član 36.
 
Statut, kao i Izmene i dopune Statuta, stupaju na snagu danom usvajanja od strane Skupštine.
 
U slučaju Izmene i dopune Statuta, Predsednik Skupštine, u roku od tri dana, od dana stupanja na snagu  usvojenih Izmena i dopuna Statuta, obavezan je da sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta.
 
Savez ekonomista Srbije

Prof. dr Kosta Josifidis
Predsednik  Skupštine