Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Postanite član
Poštovani,

Slobodni smo da Vam predlažimo kolektivno članstvo u Savez ekonomista Srbije (skraćeno SES). SES je nestranačko i neprofitabilno udruženje ekonomista Srbije osnovano 1947. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja ekonomske nauke i prakse u Srbiji. Od osnivanja do danas, na čelu SES-a su bili najugledniji akademičari, privredni praktičari i najviši predstavnici državne administracije i regulatornih tela. Danas SES uspešno sarađuje sa Savezom ekonomista Vojvodine, kao i sa društvima ekonomista u Beogradu, Nišu, Kraljevu, Kragujevcu i Pirotu i okuplja oko 50 najuglednijih preduzeća, banaka, drugih finansijskih posrednika i regulatornih tela.

Radom SES-a rukovodi Predsedništvo. U Predsedništvu se nalazi 43 uglednih ekonomista iz privrede, sa univerziteta, poslovnog konsaltinga i regulatornih tela. Osnovne aktivnosti SES-a su:

- organizacija naučnih skupova, savetovanja, seminara, okruglih stolova i  tematskih skupova;
- izdavačka delatnost u okviru časopisa Ekonomika preduzeća;
- prenos znanja kroz obuku i trening;
- saradnja sa visokoškolskim institucijama, regulatornim telima i državnim organima;
- saradnja sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Sticanje statusa kolektivnog člana se ostvaruje potpisivanjem pristupnice i uplatom godišnje članarine. Skupština SES-a, održana dana 06. juna 2018. godine, donela je Odluku o visini jedinstvene godišnje članarine u iznosu od 100.000,00 dinara čime se stiče pravo na paket za 2 člana.  Paket sadrži: dve besplatne kotizacije/ili popust na cenu kotizacije na skupovima koje organizuje SES ili se javlja kao suorganizator, dva primerka časopisa Ekonomika preduzeća, besplatno oglašavanje u časopisu kao i na web site-u SES-a i učešće na okruglim stolovima sa predstavnicima regulatornih tela i državne administracije.

SES je u proteklom periodu nastojao da na skupovima ekonomista razmatra najaktuelnije teme iz tekućeg ekonomskog života. U prethodnom periodu nastavljena je tradicija održavanja savetovanja na Kopaoniku (Kopaonik biznis forum – poznat u javnosti kao „srpski Davos“), Nišu (Niško savetovanje ekonomista), koje se tradicionalno održava u saradnji sa Društvom ekonomista Niša, Kragujevcu (Naučni skup u Kragujevcu) koji se održava u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Kragujevcu i Bečićima (Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava regiona). Takođe, potpisana su četiri Memoranduma o saradnji sa: Bečkim ekonomskim forumom u cilju promocije regionalnog ekonomskog povezivanja i podsticaja regionalnog investiranja, kao i o zajedničkoj organizaciji konferencija u zemljama regiona Zapadnog Balkana, Udruženjem ekonomista Republike Srpske SWOT čime će se intenzivirati zajedničko delovanje dva strukovna udruženja i aktivnosti na organizaciji Jahorina ekonomskog foruma, Udruženjem računovođa i revizora Republike Srpske na organizaciji foruma koji se tradicionalno održava u Banji Vrućici i Ekonomskim fakultetom u Beogradu u cilju organizacije zajedničke konferencije - Belgrade Young Economists Conference (BYEC) .

Tradiciju Miločerskog ekonomskog foruma u  organizaciji SES-a a kasnije i Saveza ekonomista Crne Gore, koji se neprekidno održavao još od 1993. godine, nastavio je Menadžment forum jugoistočne Evrope koji se organizovao u saradnji sa IEDC Poslovnom školom Bled i Hrvatskim društvom ekonomista. Poslednji forum je održan 2013. godine na Bledu. Sa Privrednom komorom Crne Gore SES je 2015. godine organizovao regionalni skup - Konferencija o ekonomiji u Bečićima, a 2016. je bio suorganizator Foruma mladih lidera Srbije.

SES je punopravni član Međunarodne ekonomske asocijacije (IEA) i jedini je predstavnik Srbije u ovoj prestižnoj organizaciji. Cilj Međunarodne ekonomske asocijacije koja okuplja najeminentnija nacionalna ekonomska udruženja je da afirmiše značaj ekonomske nauke za razvoj globalnog društva i suočavanje sa aktuelnim problemima svetske ekonomije, i podstakne konstruktivnu saradnju među ekonomistima iz celog sveta kroz organizovanje naučnih skupova, zajedničkih istraživačkih programa i objavljivanje publikacija međunarodnog karaktera.

Ekonomika preduzeća predstavlja glasilo SES-a u kom najeminentniji naučnici i stručnjaci u oblasti ekonomske teorije i poslovne ekonomije objavljuju radove koji tretiraju probleme zemalja u tranziciji (Srbija i zemlje JIE). Ekonomika preduzeća pokriva sledeća tematska područja: organizacija i upravljanje, računovodstvo i revizija, finansije, pravo i porezi, tranzicija i prestruktuiranje, informaciona tehnologija i marketing. Godišnje se objavljuje 4 broja časopisa. Od 2014. godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije časopis rangira kao časopis međunarodnog značaja.

Kolektivno članstvo stupa na snagu datumom potpisivanja pristupnice i važi dok istu u pismenoj formi ne opozovete i o tome obaveste SES.

U očekivanju da ćemo zajedničkim snagama pomoći afirmaciji profesije kojoj pripadamo, čineći Srbiju ugodnim mestom za investiranje, rad i život,

Srdačno Vaš pozdravljamo.