Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
Statut
Na osnovu člana 33.  Zakona o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS“ broj 88/2010 i 99/2011 i dr), a u vezi sa Osnivačkim aktom Fondacije Saveza ekonomista Srbije za podršku studentima ekonomije od 25. maja 2016. godine, Upravni odbor Fondacije Saveza ekonomista Srbije za podršku studentima ekonomije na Prvoj sednici održanoj dana 25.05.2016. godine u Beogradu, na adresi Bulevar Mihajla Pupina br. 147, doneo je

STATUT
FONDACIJE
SAVEZA EKONOMISTA SRBIJE ZA PODRŠKU STUDENTIMA EKOMONIJE


Predmet uređivanja
Član 1.

Ovim statutom uređuju se naziv, sedište, ciljevi, delatnost, organi i njihova ovlašćenja, imovina, krug korisnika i pravila korišćenja sredstava, oblik i sadržaj pečata, znaka i logotipa, javnost rada, način donošenja odluka o statusnim promenama i prestanku rada, način raspodele imovine u slučaju prestanka rada, način obezbeđenja kontinuiteta u slučaju prestanka osnivača, postupak za izmenu statuta i drugih opštih akata Fondacije Saveza ekonomista Srbije za podršku studentima ekonomije (u daljem tekstu: Fondacija).

Naziv Fondacije
Član 2.

Naziv Fondacije, određen i Osnivačkim aktom Fondacije Saveza ekonomista Srbije za podršku studentima ekonomije od 25. maja 2016. godine (u daljem tekstu: osnivački akt) glasi: Fondacija Saveza ekonomista Srbije za podršku studentima ekonomije.

 Fondacija ima skraćeni naziv koji glasi: Fondacija SES za podršku studentima ekonomije

Status i sedište Fondacije
Član 3.

Fondacija ima status pravnog lica bez članova i osnovne imovine, osnovanog radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnog cilja koji nije zabranjen Ustavom i zakonom.

Sedište Fondacije, određeno i osnivačkim aktom je u Beogradu, a adresa je Bulevar Mihajla Pupina  br. 147,  Beograd, opština Novi Beograd.

Fondacija može osnivati svoja predstavništva u zemlji i inostranstvu, u skladu sa zakonom odnosno međunarodnim ugovorom.

Ciljevi Fondacije
Član 4.

Ciljevi Fondacije su:
•    razvoj i popularizacija ekonomske nauke i struke;
•    afirmacija darovitih studenata ekonomskih fakulteta;
•    poboljšanje kvaliteta obrazovanja studenata ekonomskih fakulteta;
•    unapređenje kvaliteta naučno istraživačkog rada u oblasti ekonomskih nauka.

Ciljevi Fondacije će se ostvarivati:

•    dodeljivanjem stipendija darovitim studentima ekonomskih fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija;
•    dodelom nagrada  uspešnim studentima ekonomskih fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija;
•    organizacijom dobrotvornih aktivnosti za prikupljanje donacija, samostalno ili u saradnji sa drugim srodnim organizacijama;
•    saradnjom sa državnim i privatnim privrednim subjektima;
•    generalnom saradnjom sa univerzitetima, školama, udruženjima i drugim sličnim organizacijama kojima je osnovni interes da promovišu ekonomske nauke;
•    kao i na sve ostale nepomenute društveno prihvatljive načine.

Delatnost Fondacije
Član 5.

Fondacija u vezi sa ciljevima. iz člana 4. ovog statuta, kao svoju sporednu delatnost, obavlja delatnost (58.11) Izdavanje knjiga.

Delatnost Fondacije  iz prethodnog stava upisuje se u Registar zadužbina i fondacija (u daljem tekstu: Registar).

Organi Fondacije
Član 6.

Organi Fondacije su Upravni odbor i upravitelj.

Upravni odbor
Član 7.

Upravni odbor ima predsednika, i dva člana (u daljem tekstu: članovi), koje imenuje i razrešava osnivač Fondacije.

Mandat članova Upravnog odbora u prvom sazivu traje četiri godine, posle čega prerasta po sili ovog statuta u izbor bez ograničenja trajanja mandata.

U slučaju prestanka članstva u Upravnom odboru zbog opoziva, ostavke, gubitka poslovne sposobnosti ili smrti, osnivač Fondacije imenuje novog člana Upravnog odbora u roku od 60 dana od dana prestanka članstva ranijeg člana Upravnog odbora.

U slučaju izbora člana Upravnog odbora za upravitelja Fondacije njegovo članstvo u Upravnom odboru miruje dok mu ne istekne mandat kao upravitelju, a u radu Upravnog odbora može da učestvuje bez prava odlučivanja.

Upravni odbor donosi punovažne odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora, a u slučaju jednakog broja glasova za i protiv doneta je odluka za koju je glasao  predsednik Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora saziva, utvrđuje dnevni red i predsedava sednicama Upravnog odbora, a u slučaju sprečenosti predsednika ove dužnosti izvršava  član koga odredi Upravni odbor.

Nadležnosti Upravnog odbora
Član 8.

Upravni odbor:
•    donosi Statut Fondacije;
•    donosi Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju, Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu upotrebe pečata, znaka i logotipa Fondacije i druga opšta akta;
•    imenuje i razrešava upravitelja Fondacije;
•    donosi finansijski plan i završni račun;
•    odlučuje o načinu korišćenja imovine Fondacije, po prethodno pribavljenoj saglasnosti osnivača Fondacije;
•    na zahtev osnivača Fondacije daje osnivaču mišljenje u postupku odlučivanja o promeni ciljeva i statusnoj promeni Fondacije, kao i o prestanku Fondacije i raspodeli preostale imovine;
•    obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i ovim statutom.

Upravitelj Fondacije
Član 9.

Upravitelja Fondacije, po isteku mandata upravitelja imenovanog osnivačkim aktom, imenuje i razrešava Upravni odbor, iz reda poslovno sposobnih fizičkih lica koja imaju prebivalište i boravište na teritoriji Republike Srbije.

Mandat upravitelja Fondacije traje četiri godine, uz mogućnost reizbora.
 

Nadležnosti upravitelja Fondacije
Član 10.

Upravitelj:
•    zastupa Fondaciju;
•    vodi poslove Fondacije saglasno odlukama Upravnog odbora;
•    odgovara za zakonitost rada Fondacije;
•    podnosi Upravnom odboru predlog finansijskog plana i završnog računa;
•    priprema na zahtev Upravnog odbora opšte i druge akte i materijale za sednice Upravnog odbora;
•    obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Imovina Fondacije
Član 11.

Fondacija stiče imovinu od poklona osnivača Fondacije, drugih poklona, prihoda ostvarenih neposrednim obavljanjem delatnosti iz člana 5. ovog statuta, dobrovoljnih priloga, donacija, finansijskih subvencija, zaostavština, kamata na uloge, zakupnine, autorskih prava, dividendi i drugih prihoda ostvarenih na zakonom dozvoljen način.

Imovina Fondacije može se isključivo koristiti za ostvarivanje ciljeva utvrđenih osnivačkim aktom i članom 4. ovog statuta, na način utvrđen zakonom.

Korišćenje sredstava Fondacije i krug korisnika
Član 12.

Imovina Fondacije koristi se isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih aktom o osnivanju i statutom. U skladu sa članom 4. Statuta, korisnici sredstava su studenti ekonomskih fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija.

Imovina Fondacije ne može se deliti osnivačima, članovima organa upravljanja, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Odredba stava 2. ovog člana ne odnosi se na davanje primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih u vezi sa ostvarivanjem ciljeva Fondacije (putni troškovi, dnevnice i dr.), ugovorene teretne obaveze i
isplatu zarada zaposlenima.

Upravitelj obezbeđuje da Fondacija vodi poslovne knjige, sastavlja i podnosi finansijske izveštaje u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

Pečat, znak i logotip Fondacije
Član 13.

Pečat Fondacije je okruglog oblika sa tekstom ispisanim na srpskom jeziku ćiriličnim pismom: Fondacija Saveza ekonomista Srbije za podršku studentima ekonomije, Beograd.

Fondacija ima znak  koji se sastoji od dva stilizovana plava romba koji se preklapaju u kojima je belim ćiriličnim slovima ispisano SESF, koja se takođe preklapaju, a koji ima sledeći izgled:
 
 

Javnost rada Fondacije
Član 14.

Fondacija svoj rad čini dostupnim javnosti preko internet stranice www.ses.org.rs

Godišnji izveštaj o svom radu Fondacija čini dostupnim javnosti, objavljivanjem putem interneta, publikacije ili i na drugi pogodan način.

Fondacija svoj godišnji finansijski izveštaj dostavlja Agenciji za privredne registre, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Statusne promene, prestanak rada i raspodela imovine
Član 15.

Osnivač Fondacije odlučuje o:
•    podeli Fondacije na dve ili više fondacija, pripajanju ili spajanju Fondacije sa drugom fondacijom ili zadužbinom, kao i drugim statusnim promenama;
•    prestanku rada Fondacije;
•    načinu raspodele preostale imovine Fondacije u slučaju prestanka rada.

Pre donošenja odluke iz stava 1. ovog člana osnivač može zatražiti mišljenje Upravnog odbora.


Obezbeđivanje kontinuiteta u radu Fondacije
Član 16.

Fondacija ne prestaje u slučaju prestanka osnivača, već pod istim nazivom nastavlja da ostvaruje ciljeve i obavlja delatnost utvrđenu ovim statutom.

Osnivačka prava utvrđena zakonom, osnivačkim aktom i ovim statutom prenose se sa osnivača na Upravni odbor Fondacije u skladu sa njihovim međusobnim
ugovorom kojim se uređuju bliži uslovi i način prenosa osnivačkih prava, kao i obaveze Upravnog odbora u pogledu usaglašavanja osnivačkog akta i ovog statuta sa nastalim promenama zbog prestanka osnivača i upisa podataka o tim promenama u Registar.

Ugovor iz stava 2. ovog člana, koji potpisuje osnivač i svi članovi Upravnog odbora, predstavlja poslovnu tajnu Fondacije, a izjava potpisnika o njenom čuvanju do početka primene ugovora je sastavni deo ugovora.

Postupak za izmenu statuta i drugih opštih akata
Član 17.

Inicijativu za izmene statuta sa predlogom izmena može dati bilo koji član upravnog odbora.

Inicijativa se podnosi predsedniku upravnog odbora. Predsednik upravnog odbora je dužan da najkasnije u roku od 10 dana od podnošenja inicijative sazove upravni odbor sa dnevnim redom na kojem je razmatranje i odlučivanje o inicijativi.

U slučaju da Predsednik upravnog odbora u utvrđenom roku ne sazove sednicu, podnosioci inicijative ovlašćeni su da u narednih 8 dana sazovu sednicu sa predlogom izmena statuta na kojoj će se razmatrati njihova inicijativa. Tako sazvanoj sednici predsedava lice koje je podnelo inicijativu, odnosno jedno od tih lica, koje ona izaberu.

Izmene statuta vrše se dvotrećinskom većinom članova upravnog odbora.

Rokovi za donošenje opštih akata
Član 18.

Upravni odbor donosi Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju i Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu upotrebe pečata, znaka i logotipa Fondacije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog statuta.

Stupanje na snagu ovog statuta
Član 19.

Ovaj statut stupa na snagu narednog dana od dana upisa Fondacije u Registar.


PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Jurij Bajec