Molimo sačekajte......

Izaberite jezik: SRPSKI ENGLISH
Adresa
Dobrinjska 11, 11000 Beograd
Telefon
+381(0)11 3613 409
In Memoriam - Prof. Branislav Šoškić
04.04.2022.
Nazad
U 99. godini života preminuo je Branislav Šoškić, profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i nosilac povelje za izuzetnost u oblasti ekonomske teorije i politike Saveza ekonomista Srbije.

Prof. Šoškić je bio član ekonomskih saveta Srbije i Crne Gore, Saveznog ekonomskog saveta, Međunarodnog komiteta za izučavanje savremenog kapitalizma i ekonomske teorije, naučni sekretar Naučnog društva Srbije, član Matičarske komisije za izbor prvih članova Društva za nauku i umetnost Crne Gore, član saveta i redakcije naših i međunarodnih časopisa, zbornika i enciklopedija i „Ekonomske (i poslovne) enciklopedije“, član Savezne komisije za izradu Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije, član Savezne stabilizacione komisije i predsednik: Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Međuakademijskog odbora za ekonomske nauke i Predsedništva (i Saveta) akademija nauka i umetnosti SFR Jugoslavije.

Takođe, prof. Šoškić je bio poslanik i predsednik Odbora prosvetno-kulturnog veća Savezne skupštine, predsednik: Republičke zajednice obrazovanja Srbije, Saveta „Enciklopedije Crne Gore“ i Jugoslovenske komisije za UNESKO, član i predsednik Predsedništva Crne Gore, redovni član: Evropske ekonomske asocijacije, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Evropske akademije nauka i umetnosti, Jugoslovenske akademije ekonomskih nauka i međunarodnog Naučnog veća savetnika Američkog biografskog instituta, predsednik Odbora za ekonomske nauke CANU i direktor ekonomskih studija Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

Objavio je preko 400 naučnih i stručnih radova, knjiga, monografija, studija i udžbenika, zbornika, naučnih referata i saopštenja (na našim i međunarodnim naučnim skupovima), članaka i ostalih tekstova na našim i stranim jezicima (engleski, francuski, ruski, a takođe, španski, nemački, italijanski, češki, poljski, bugarski, albanski). Najpoznatije su mu sledeće knjige: Razvoj ekonomske misli (nagrađeno nagradom Beogradskog univerziteta); Proizvodnja, zaposlenost i stabilizacija; Raspodela dohodaka u tržišnoj privredi (nagrađena Oktobarskom nagradom Beograda); Teorija vrednosti – klasična ekonomska analiza; Ekonomska analiza I i II; Ekonomska cena obrazovanja; Ekonomske doktrine (nagrađena Trinaestojulskom nagradom); Savremena ekonomska analiza; Ekonomska misao i ekonomska politika; Razvoj i osnove savremene ekonomske misli; tokovi ekonomske misli; Ekonomska misao – razvoj i savremeni principi.

Dobitnik je mnogobrojnih povelja, plaketa, zahvalnica i nagrada: Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Kragujevcu, Kolarčevog narodnog univerziteta, Saveza ekonomista Srbije i Jugoslavije, Beogradskog univerziteta za najbolji univerzitetski udžbenik, Oktobarske nagrade Beograda za najbolja dostignuća u oblasti nauke, Trinaestojulske nagrade za najbolja naučna ostvarenja, nagrade AVNOJ-a za stvaralaštvo i rad od opšteg značaja za razvitak Jugoslavije u oblasti ekonomskih nauka.

Odlikovan je sa više ratnih i mirnodopskih odlikovanja (Medalja za hrabrost, Orden za hrabrost, Orden zasluga za narod, Orden Republike sa srebrnim vencem, Orden rada sa crvenom zastavom, Orden Republike sa zlatnim vencem), kao i nekih inostranih.

Crnogorska Akademija nauka i umetnosti je njemu u čast, objavila obiman jubilarni zbornik Naučna misao akademika Branislava Šoškića.

Ušao je u naše i strane enciklopedije: Ko je ko u Jugoslaviji, Mala enciklopedija Prosveta, Ko je ko u Srbiji, Ko je ko u Crnoj Gori, Who´s Who in the World, International Book of Honour, Men of Achievment, International Register of Profiles, Biography International, (izabran za) International Directory of Distinguished Leadership, Millenium Hall of Fame, Five Hundred Leaders of Influence, International Who´s Who of Contemporary Achievement, The Man of the Year 1997, i druge.